Анонси

     

    Установите Flash player для просмотра!

    Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
    Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися за телефоном "гарячої лінії":
    724-095
    Телефони в районах     


    Положення про Департамент соціального захисту населення

    Назад

    Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації № 185 від 03 квітня 2018 р. "Про затвердження Положення та структури Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації"
     
    ПОЛОЖЕННЯ
    про Департамент соціального захисту населення
    Чернігівської обласної державної адміністрації

    1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, скорочена назва – ДСЗН Чернігівської ОДА (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації.

    2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний обласній державній адміністрації та Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

    3.Департамент забезпечує виконання на території області реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.

    4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 (зі змінами).

    5. Основним завданням Департаменту є:

    1) підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць; підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;

    2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати та належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань;

    3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

    4) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей;

    5) організація на території області надання соціальних послуг (соціальне обслуговування) шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

    6) координація діяльності та контроль за виконанням місцевими органами соціального захисту населення питань, що належать до його компетенції; здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

    7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення.

    6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

    1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

    2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм і стандартів;

    3) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в області та вживає заходів для усунення недоліків;

    4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

    5) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;

    6) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

    7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

    8) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

    9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

    10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

    11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

    12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні й аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність для подання голові обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики;

    13) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

    14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

    15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

    16) опрацьовує запити, звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

    17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

    18) постійно інформує населення про стан виконання визначених законодавством повноважень;

    19) координує та контролює роботу місцевих органів соціального захисту населення; спрямовує та координує діяльність Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

    20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законодавством повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

    21) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

    22) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки;

    23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

    24) забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

    25) забезпечує захист персональних даних;

    26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

    27) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його повноважень, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;

    28) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;

    29) координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;

    30) організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;

    31) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

    організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, що діють в області; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність; проводить у порядку, встановленому законодавством, повідомну реєстрацію територіальних угод, укладених в адміністративно-територіальних одиницях іншого рівня (районах, містах, районах в містах, селищах і селах), що входять до складу області (міста), їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

    проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (із розподілом за статтю та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

    бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

    забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

    розробляє територіальну програму зайнятості населення або бере участь у її розробленні, координує реалізацію заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

    сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

    вивчає стан трудової міграції на відповідній території з урахуванням гендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

    забезпечує вирішення питань проходження альтернативної (невійськової) служби;

    забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України й інших військових формувань; 

    32) у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

    виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг у сфері надання та виплати:

    – державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

    – компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

    – субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу;

    – пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу;

    забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

    здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат; виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

    забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів; 

    виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг та контролює надання установлених законодавством України пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян; координує роботу підприємств, установ та організацій із цих питань;

    організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

    організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

    забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

    забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

    подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

    забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; систематично проводить аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів; організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність; 

    організовує та координує роботу із виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів державної форми власності;

    організовує та координує роботу із забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, осіб з інвалідністю І-ІІ груп з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок під час участі в антитерористичноій операції;

    33) у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню:

    вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах; готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

    бере участь в організації соціального замовлення, оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

    забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю, сім’ям або особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

    проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) й інших соціальних закладів та установ із реалізації законодавства України;

    проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів та установ, які надають соціальні послуги, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними; вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ та закладів;

    забезпечує ефективну роботу Наглядової ради щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при інтернатних установах;

    вирішує питання, пов’язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

    сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

    забезпечує ведення реєстру суб’єктів, які надають соціальні послуги на території області;

    контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами та недержавними організаціями;

    бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

    співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

    сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

    організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

    подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування до проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, які надають соціальні послуги;

    співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

    сприяє інтеграції у суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;

    взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді;

    34) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

    сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

    координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

    організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними й іншими засобами реабілітації;

    веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (у тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства України;

    координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

    аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

    бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення; 

    створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

    35) організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності установ, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

    36) забезпечує ведення єдиної Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН); Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики; підтримує єдине інформаційне та телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

    37) виконує інші передбачені законодавством України повноваження. 

    7. Департамент для здійснення своїх повноважень і завдань має право:

    1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

    2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

    3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

    4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку й іншими технічними засобами;

    5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його повноважень.

    8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами й організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань і здійснення запланованих заходів.

    9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

    10. Директор Департаменту:

    1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

    2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення та структуру Департаменту;

    3) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту та визначає обов’язки між ними;

    4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

    5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

    6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання завдань Департаменту та затверджених планів роботи;

    7) може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації;

    8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до повноважень Департаменту, розробляє проекти відповідних рішень;

    9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

    10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

    11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

    Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

    12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

    13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

    14) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті, а саме:

    – організовує планування роботи з персоналом Департаменту, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

    – забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

    – забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

    – призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

    – присвоює ранги державним службовцям Департаменту, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

    – забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту;

    – здійснює планування навчання персоналу Департаменту з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою;

    – здійснює контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської та службової дисципліни в Департаменті;

    – розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

    – приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

    – виконує функції роботодавця стосовно працівників Департаменту, які не є державними службовцями;

    – створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

    15) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих управлінь соціального захисту населення, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

    16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

    17) виконує інші повноваження, визначені законодавством.

    11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики. 

    12. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад керівником державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

    13. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту, у ньому може утворюватися колегія.

    Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

    Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора Департаменту.

    14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та роз’яснення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

    Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

    15. Департаменту забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

    16. У разі припинення діяльності Департаменту як юридичної особи
    (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

    17. Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням основних завдань і напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

    18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

    19. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

    20. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

     

    Назад

    14 Грудня 2020 15:18
    У Департаменті соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації працюють телефони «гарячої» лінії для консультацій громадян з низки питань соціальної сфери, а саме: - (0462) 72 40 95 – з питань надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, зокрема у період карантину, постановки на облік внутрішньо переміщених осіб, влаштування осіб до інтернатних установ; - (0462) 72 80 60 - з питання соціального захисту постраждалих учасників антитерористичної операції, зокрема в частині забезпечення санаторно-курортним лікуванням, наданням послуг з психологічної реабілітації,  надаються консультації з питань забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, наданням особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг, забезпечення автотранспортом, надання матеріальної допомоги через органи соціального захисту населення; - (04622) 5 60 97 – з питань адресних соціальних виплат, консультації щодо порядку призначення всіх видів державних допомог, житлових субсидій та компенсацій; - (0462) 72 40 92- з питань надання роз’яснень спеціалістам підприємств та найманим працівникам щодо застосування норм трудового законодавства, у тому числі про регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві шляхом укладення колективного договору, про розрахунок середньої заробітної плати, методичної допомоги підприємствам щодо пільг та компенсацій за шкідливі умови праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та інших питань оплати праці; - (04622) 5 99 38 – з питань пільгового забезпечення громадян. Лінії працюють у робочі дні з 08:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.